TianYa CIR PL

Kính lọc TianYa CPL 40.5mm

Kính lọc TianYa CPL 40.5mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 43mm

Kính lọc TianYa CPL 43mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 46mm

Kính lọc TianYa CPL 46mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 49mm

Kính lọc TianYa CPL 49mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 52mm

Kính lọc TianYa CPL 52mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 55mm

Kính lọc TianYa CPL 55mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 58mm

Kính lọc TianYa CPL 58mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

210.000₫

Kính lọc TianYa CPL 62mm

Kính lọc TianYa CPL 62mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

250.000₫

Kính lọc TianYa CPL 67mm

Kính lọc TianYa CPL 67mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

250.000₫

Kính lọc TianYa CPL 72mm

Kính lọc TianYa CPL 72mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

310.000₫

Kính lọc TianYa CPL 77mm

Kính lọc TianYa CPL 77mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

310.000₫

Kính lọc TianYa CPL 82mm

Kính lọc TianYa CPL 82mm

Tính năng, đặc điểm: - Giảm phản ánh từ các bề mặt phi kim loại, chẳng hạn như: cửa sổ, mặt nước - Tăng mật độ trong...

400.000₫